SIM

Tot op heden zijn door ons bouwbureau ruim 200 meerjarenplannen gemaakt, aangepast en toegesneden op de BRIM-regeling, tegenwoordig SIM genoemd. Daar komen nog steeds nieuwe opdrachten bij waar we erg blij mee zijn. Continuïteit is voor kerkeigenaren van groot belang maar dat geldt ook voor ons bouwbureau.

De BRIM (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten) was aanvankelijk een integratie van onderhoud en restauratie. Door de enorme overvraag ontstond er reeds in 2010 een overvraag van 700 aanvragen, in 2011 oplopend tot 1800 aanvragen. Dit heeft grote gevolgen gehad voor het vervolg van de regeling.

2012 was een overgangsjaar waarna vanaf 2013 aangepaste kaders golden. Door de enorme overvraag ontstond er feitelijk weer een tweedeling. Namelijk de bekende BRIM voor onderhoudswerk en een nieuwe restauratieregeling waarmee op technische urgentie kon worden geselecteerd.

Inmiddels is de regeling weer aangepast en sinds 2016 is de SIM (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) van kracht. De SIM is een meerjarenregeling voor rijksmonumenten. Er zijn enkele uitzonderingen maar van rijkswege beschermde kerken kunnen hiervan gebruik maken. Per 2022 zijn kerkelijk functionele pastorieën ook ontvankelijk in deze regeling. U kunt voor het planmatig onderhoud hiervan een instandhoudingssubsidie aanvragen. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het reguliere onderhoud van het rijksmonument. De overheid stimuleert met deze subsidie regelmatig onderhoud van het monument.

De SIM gaat over sober onderhoud. De subsidie is bedoeld voor het planmatig in goede staat houden van een monument. Dat betekent voornamelijk onderhoud, zoals schilder- en herstelwerk. De eigenaar stelt daartoe een zesjarig instandhoudingsplan op met een bijbehorende begroting. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de aanvragen en kent de subsidies geheel of gedeeltelijk toe als deze aan de voorwaarden voldoen, tot het subsidieplafond bereikt is.

Aangezien de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) strikte regels hanteert voor de in te dienen aanvragen voor SIM subsidies achten wij zelfwerkzaamheid niet aan te bevelen. Er gelden namelijk strikte uitvoeringsrichtlijnen voor de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden.

SBKG Midden en Oost Nederland kan de gehele aanvraag voor u verzorgen en u informeren over de te volgen procedure, de voorwaarden en de indieningsvereisten.

Actuele informatie kunt u vinden in onze nieuwsbrieven en op de volgende internetpagina’s: