Contacten in de regio met Colleges van Kerkrentmeesters

De vergaderingen van de provinciale afdelingen en de landelijke jaarvergadering van de VKB bieden ons de gelegenheid de contacten met de kerkrentmeesters te onderhouden en hen van actuele informatie te voorzien.

Tevens worden regio-bijeenkomsten gehouden waarbij de contacten met kerkrentmeesters nauwer worden aangehaald. Op deze bijeenkomsten wordt na een inleidende presentatie van onderhanden werken geanimeerd ingegaan op onderhoudstechnische zaken waarbij ervaringen worden uitgewisseld. Daarbij wordt tevens nadrukkelijk stil gestaan bij actuele kwesties zoals wijzigingen in regelgeving, subsidieregelingen en veiligheidsaspecten.

Daarnaast wordt periodiek informatie verstrekt in de nieuwsbrieven en jaarverslagen. De laatst uitgebrachte versies kunt u vinden via het tabblad publicaties.

Bestuur en bouwbureau kunnen u op verzoek een toelichting geven of presentatie verzorgen van onze werkzaamheden.